Osallistumisehdot

Osallistumisehdot

1. Markkinoiden järjestäjä, aika ja paikka

Järjestäjä: Active Expo Oy

Aika: 26.-27.7.2023

Paikka: Naantali

Ilmoittautuminen: 11.6.2023 mennessä Myyntiajat:

keskiviikko 26.7 klo 14-22

torstai 27.7 klo 7-19.

Sisäänpääsy: ei pääsymaksua

2. Paikanvuokra

Myyntipaikat myydään ainoastaan kahdeksi päiväksi.
Paikkamaksut ovat:

- Omille maaosastoille 24€/m2 (minimiosallistumismaksu 100€)
- noin 2 x 3 m myyntipaikka 300 € (sisältäen myyntipöydän katoksella).

- Sähkö 16A  100€
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24%).

3. Myyjät ja tuotteet

Myyjinä voivat olla käsityöläistuotteiden valmistajat, niiden maahantuojat tai heidän valtuuttamansa edustajat sekä alan järjestöt, julkaisut ja palvelut. Kesään ja vapaa-aikaan liittyvät tuotteet ja palvelut.
Ainoastaan ne tuotteet, jotka järjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa myyntiin.
Järjestäjällä on oikeus poistaa muut myyntiesineet sekä sellaiset, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille myyjille tai yleisölle.
Myyntipaikalla saadaan mainita muu kuin myyjän, hänen päämiehensä ja edustajansa nimi vain järjestäjän suostumuksella, jolloin tällaisesta maininnasta peritään varattua myyntipaikkaa vastaava osallistumismaksu. Myyjä saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä, ellei muusta ole järjestäjän kanssa
erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen syytä ilmoittamatta.
Näytteille asetettuja tuotteita ei saa näyttelyn aikana viedä pois osastolta.

Elintarvike-, jäätelö- ja makeismyyntiin tarvitaan erillinen lupa järjestäjältä.

4. Myyntitilan varaus –ja peruutusehdot

Sitova myyntitilan varaus tehdään varaamalla paikka suoraan järjestäjän vahvistamalla lomakkeella 11.6.2023 mennessä.
Järjestäjän kirjallisesti tai suullisesti hyväksymä varaus on molempia osapuolia sitova, myyntipaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus. Suullisesti tehty varaus ei vapauta myyjää kirjallisen sopimuksen velvoitteista.
Myyjä ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa. Myyjällä on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä kun järjestäjän hyväksyminen on ilmoitettu myyjälle, kuitenkin viimeistään 11.6.2023 mennessä.

5. Myyntipaikkojen sijoitus
Järjestäjä määrää myyntipaikkojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon toimialaryhmityksen, alueen tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksiensa mukaan myyjien toivomukset. Järjestäjällä on oikeus myyjää kuulematta lisätä tai vähentää varattua pinta-alaa enintään 10%.

6. Maksuehdot

Markkinoiden järjestäjä laskuttaa myyjältä myyntipaikan vuokran yhdessä erässä siten, että myyntipaikan kokonaisvuokra on maksettava laskun eräpäivään mennessä ja kaikissa tapauksissa ennen tapahtumaa.
Mikäli myyjä peruuttaa osallistumisensa näyttelyyn myöhemmin kuin 11.6.2023 mennessä, on järjestäjällä oikeus periä 20 % myyntipaikan vuokrasta.
Mikäli peruutus tapahtuu 1.7.2023 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä koko paikanvuokra. Jos myyjä ei ole maksanut vuokriaan edellä mainittuihin päivämääriin mennessä, on järjestäjällä oikeus ilman eri ilmoitusta osoittaa varattu tila muiden käyttöön.

7. Myyntipaikkojen pystytys, rakentaminen, näytteille asettaminen ja myyntipaikkojen purkaminen

Myyntipaikkojen pystyttäminen ja tavaroiden kuljetus voidaan suorittaa 26.7.2023 kello 8.00 alkaen.

Myyntipaikkojen on oltava valmiina 26.7.2023 kello 13.00 jonka jälkeen ajoneuvoja ei voi olla myyntialueella. Myyjä vastaa oman osastonsa somistamisesta, siivouksesta ja purkamisesta.

Myyjällä ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella, ellei siitä ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden suunnitelmia.
Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina järjestäjän hyväksymisen etukäteen:

250 cm korkeuden ylittävät seinä- ja somistusratkaisut.
- 250 cm:n korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine on pidettävä vähintään 1 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus maasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niihin kaide tai muu suoja.
Mikäli myyjä pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimisestä.
Myyntipaikkojen purkaminen saadaan aloittaa tiistaina 27.7.2023 kello 19.00. Myyjien tavarat ja rakennelmat on oltava poissa 28.7.2023 kello 23.00 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä poistaa ne myyjän kustannuksella.

8. Vahingot

Myyjä on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, myyntiesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita yleisölle, toisille myyjille, järjestäjälle, näyttelyrakennukselle - ja alueelle saattaa aiheutua.

9. Sähkö- ja muu varustelu

Kaikki jatkojohdot tulee olla ulkokäyttöön soveltuvia, IP44 suojattuja. Sisäkäyttöön tarkoitetut (valkoiset) jatkojohdot ovat kiellettyjä.
Kaivokadun P-alueen myyntipaikkaan voi tilata sähkön (16A) hintaan 80 €+alv 24%. Sähkö tilataan järjestäjältä vahvistuslomakkeella 15.6. mennessä.
Mahdolliset voimavirtatarpeet sovitaan erikseen.

10. Palo- ja muu turvallisuus

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti
vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja järjestäjän ennakkolupa.

11. Puhtaanapito

Järjestäjä huolehtii katualueen ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Myyjät vastaavat itse myyntipaikkojensa siisteydestä sekä rakennus- ym. jätteiden kuljetuksesta järjestäjän tarkoitukseen osoittamiin jätesäiliöihin. Myyjät vastaavat itse myyntipaikkojensa loppusiivouksesta. Mikäli siivousta ei tehdä, järjestäjä teettää sen myyjän kustannuksella.

12. Vartiointi

Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä markkina-alueella koko tapahtuman ajan, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Vartiointi alkaa 26.7.2023 klo 12.00 ja päättyy 27.7.2023 klo 19.00

Öisin on alueella vartiointiliikkeen kiertävä partio.

13. Vakuutukset

Myyjän on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta.
Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

14. Havaintoesitykset

Myyjä vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Myyjän on huolehdittava siitä, että osastolla oleville televisioille on TV-lupa. Yrityksen toimipaikassa oleva televisiolupa riittää tilapäisessä käytössä markkinoiden ajan.

15. Yleiset määräykset

Ilmaislehtien levittäminen ja jakelu tapahtuma-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei sitä voittamattomien esteiden (force majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana.
Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.
Näiden ehtojen tulkinnassa syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Turun raastuvanoikeudessa Suomen lain mukaan.

Täyttämällä ja lähettämällä markkinoiden ilmoittautumislomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän näiden täydennykseksi antamia ohjeita.

u-tarina-hahmo